صفحه را انتخاب نمایید


Nel prossimo esercizio dovrete individuare il corretto genere di alcuni nomi,  sono maschili o femminili? Per fare ciò, vi chiedo di riscrivere il nome preceduto dall’articolo determinativo singolare corretto, per esempio: fiume: il fiume.

Per ripassare questo argomento, consultate i seguenti articoli:

http://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/2009/11/12/il-nome/

http://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/2014/02/06/il-genere-dei-nomi-3-maschili-in-a-e-femminili-in-o/

 

Completa il testo inserendo le parole mancanti negli spazi vuoti. Al termine premi il pulsante “Correggi esercizio” per controllare se hai risposto correttamente.

۱- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: virtù: . ۲- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: sintesi: . ۳- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: pianeta: . ۴- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: bikini: . ۵- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: radio: . ۶- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: brindisi: . ۷- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: reception: . ۸- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: trauma: . ۹- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: gente: . ۱۰- Riscrivi il seguente nome preceduto dall’articolo determinativo: bisturi: .

بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن