صفحه را انتخاب نمایید


Nel prossimo esercizio dovrete inserire l’articolo determinativo singolare corretto (tutto minuscolo) davanti ai nomi stranieri. Per ripassare questo argomento prima di affrontare il test: http://aulalingue.scuola.zanichelli.it/benvenuti/2017/11/16/la-scelta-dellarticolo-con-i-nomi-stranieri/.

 

Completa il testo inserendo le parole mancanti negli spazi vuoti. Al termine premi il pulsante “Correggi esercizio” per controllare se hai risposto correttamente.

۱- chalet; 2- windsurf; 3- haute couture; 4- hard disk; 5- account; 6- shock; 7- pochette; ۸- kit; 9- e-mail; 10- jodel.

بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن