صفحه را انتخاب نمایید

آزمون زبان ایتالیایی

تست زبان ایتالیایی: مدت زمان انجام آزمون ۱ ساعت می باشد و کاربر پس از آزمون کارنامه خود را در نشانی پست الکترونیکی خود دریافت میکند.