صفحه را انتخاب نمایید

آزمون ورودی رشته زبان و فرهنگ های مدرن

نام کاربری: Beatrice

رمز شرکت در آزمون: Beatrice01

(حساس به حروف بزرگ و کوچک)

 
 

نظر بدهید

بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن