صفحه را انتخاب نمایید

آزمون ایتالیایی AIL

مدت انجام آزمون ۳۰ دقیقه می باشد و کاربر پس از آزمون کارنامه خود را در نشانی پست الکترونیک خود دریافت میکند.