انتخاب صفحه

اطلاعات کلی دوره های زبان، امتحان استرنی و ثبت نام دوره های آنلاین

دوره های زبان مدرسه زبان ایتالیایی IPC به صورت آنلاین برگزار خواهد شد:

ترم های ششگانه (A1-A2-B1-B2-C1-C2) در تمام اروپا و در قاره های دیگر به عنوان معیار و مرجع اساتید زبان جهت آماده سازی مواد درسی و تعیین سطح زبان، مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر 6 ترم A1,A2,B1,B2,C1,C2 در مدرسه زبان ایتالیایی IPC برگزار می شود. دانشجویان پس از گذراندن 4 ترم A1,A2,B1,B2 و شرکت و قبولی در امتحان استرنی سطح B2/CILS سفارت در صورت مثبت بودن مصاحبه کنسولگری ایشان، امکان درخواست ویزای تحصیلی را خواهند داشت.

دوره های ذیل جهت آمادگی آزمون سفارت ویژه سال 1402 برنامه ریزی شده است.

دوره فشرده زبان ایتالیایی A1/A2
میلیون تومان
6
Nuovo Espresso A1/A2
آموزش زبان ایتالیایی
نوع دوره: فشرده
تعداد دروس: 20 درس
تعداد جلسات: 40 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 20:30-19:00
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 30
مبلغ نهایی: 6.000.000 تومان
ثبت نام دوره
دوره فشرده زبان ایتالیایی A1/A2
میلیون تومان
6
Nuovo Espresso A1/A2
آموزش زبان ایتالیایی
نوع دوره: فشرده
تعداد دروس: 20 درس
تعداد جلسات: 40 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 20:30-19:00
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 30
مبلغ نهایی: 6.000.000 تومان
ثبت نام دوره
دوره فشرده زبان ایتالیایی A1/A2
میلیون تومان
6
Nuovo Espresso A1/A2
آموزش زبان ایتالیایی
نوع دوره: فشرده
تعداد دروس: 20 درس
تعداد جلسات: 40 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 23:00-21:30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 30
مبلغ نهایی: 6.000.000 تومان
ثبت نام دوره
دوره فشرده زبان ایتالیایی A1/A2
میلیون تومان
6
Nuovo Espresso A1/A2
آموزش زبان ایتالیایی
نوع دوره: فشرده
تعداد دروس: 20 درس
تعداد جلسات: 40 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 23:00-21:30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 30
مبلغ نهایی: 6.000.000 تومان
ثبت نام دوره