صفحه را انتخاب نمایید

آزمون

آزمون تعیین سطح زبان ایتالیایی

این آزمون تعیین سطح زبان ایتالیایی می باشد که در برگیرنده ۷۵ سئوال است که برای هر سئوال درست یک امتیاز دریافت میکنید. در پایان آزمون نتیجه خود را هم بر روی وب سایت و هم بصورت ایمیل دریافت خواهید کرد.

زمان آزمون ۳۰ دقیقه می باشد.

Il testo si compone di 75 domande multiple choice ognuna delle quali contempla una sola risposta valida.
Il test è stato pensato per accertare la compenteza dei potenziali canditati alle certificazioni AIL: DELI-A2, DILI-B1, DILC-B1, DILS-B2, DALI-C1, DALC-C1/C2
le domande da 1 a 15 si situano sul livello DELI-A2
le domande da 16 a 38 sul livello DILI-B1 e DILC-B1 (da 32 a 38 lessico DILC)
le domande da 39 a 55 sul livello DILS-B2)
le domande da 56 a 75 sul livello DALI-C1 e DALC-C1/C2 (da 69 a 75 lessico DALC)
Le domande sono state costruite basandosi sul sillabo ufficiale AIL
Naturalmente questo test scritto non è in grado di testare le vostre abilità orali
Il test deve essere svolto in massimo 30 minuti

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۵ (۱ رای)