اطلاعات کلی دوره های زبان، امتحان استرنی و ثبت نام دوره های آنلاین

دوره های زبان مدرسه زبان ایتالیایی IPC به صورت آنلاین برگزار خواهد شد:

ترم های ششگانه (A1-A2-B1-B2-C1-C2) در تمام اروپا و در قاره های دیگر به عنوان معیار و مرجع اساتید زبان جهت آماده سازی مواد درسی و تعیین سطح زبان، مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر 6 ترم A1,A2,B1,B2,C1,C2 در مدرسه زبان ایتالیایی IPC برگزار می شود. دانشجویان پس از گذراندن 4 ترم A1,A2,B1,B2 و شرکت و قبولی در امتحان استرنی سطح B2/CILS سفارت در صورت مثبت بودن مصاحبه کنسولگری ایشان، امکان درخواست ویزای تحصیلی را خواهند داشت.

دوره های ذیل جهت آمادگی آزمون سفارت ویژه سال 1400 برنامه ریزی شده است.

کلاس A1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A1
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 20:30-19:00
شروع: 1400/01/15
پایان: 1400/03/02
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/01/13
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس A2
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A2
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 20:30-19:00
شروع: 1400/01/14
پایان: 1400/02/27
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/01/13
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso B1
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 23:00-21:30
شروع: 1400/01/15
پایان: 1400/03/02
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/01/13
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B2
میلیون تومان
2.5
Nuovo Espresso B2
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 30 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 23:00-21:30
شروع: 1400/01/14
پایان: 1400/03/22
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/01/13
مبلغ نهایی: 2.500.000 تومان
ثبت نام دوره

کلاس A1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A1
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 20:30-19:00
شروع: 1400/04/06
پایان: 1400/05/21
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/03/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس A2
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A2
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 20:30-19:00
شروع: 1400/04/05
پایان: 1400/05/20
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/03/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso B1
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 20 جلسه
روزهای برگزاری: فرد
بازه زمانی: 23:00-21:30
شروع: 1400/04/06
پایان: 1400/05/21
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/03/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B2
میلیون تومان
2.5
Nuovo Espresso B2
نوع دوره: عادی
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 30 جلسه
روزهای برگزاری: زوج
بازه زمانی: 23:00-21:30
شروع: 1400/04/05
پایان: 1400/06/15
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 10
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/03/31
مبلغ نهایی: 2.500.000 تومان
ثبت نام دوره

کلاس A1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A1
نوع دوره: ویژه جمعه ها (فشرده)
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 5 جلسه
روزهای برگزاری: جمعه ها
بازه زمانی: 12:00-08:00
شروع: 1400/07/02
پایان: 1400/07/30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 15
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/06/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس A2
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso A2
نوع دوره: ویژه جمعه ها (فشرده)
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 5 جلسه
روزهای برگزاری: جمعه ها
بازه زمانی: 16:00-12:00
شروع: 1400/07/02
پایان: 1400/07/30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 15
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/06/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B1
میلیون تومان
2
Nuovo Espresso B1
نوع دوره: ویژه جمعه ها (فشرده)
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 5 جلسه
روزهای برگزاری: جمعه ها
بازه زمانی: 20:00-16:00
شروع: 1400/07/02
پایان: 1400/07/30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 15
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/06/31
مبلغ نهایی: 2.000.000 تومان
ثبت نام دوره
کلاس B2
میلیون تومان
2.5
Nuovo Espresso B2
نوع دوره: ویژه جمعه ها (فشرده)
تعداد دروس: 10 درس
تعداد جلسات: 5 جلسه
روزهای برگزاری: جمعه ها
بازه زمانی: 24:00-20:00
شروع: 1400/07/02
پایان: 1400/07/30
نوع تدریس: مجازی (آنلاین)
ظرفیت کل: 15
ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت
مهلت ثبت نام: 1400/06/31
مبلغ نهایی: 2.500.000 تومان
ثبت نام دوره

";