صفحه را انتخاب نمایید
Parole che in italiano hanno significati opposti
بیشتر بخوانید
Problemi di accordo: se il soggetto è plurimo
بیشتر بخوانید
Test 54- La concordanza del participio passato nelle temporali
بیشتر بخوانید
Test 54- Ottimista o ottimistico?
بیشتر بخوانید
Test 54- Espressioni formate con la parola “conto” e con un verbo e un nome (senza articolo)
بیشتر بخوانید
“Fare caso”, “dare carta bianca”. Quando un verbo e un nome equivalgono a un altro verbo.
بیشتر بخوانید
Un ragazza ottimista o ottimistica?
بیشتر بخوانید
La frase complessa: concordanza del participio passato nelle temporali
بیشتر بخوانید
Espressioni con la parola “conto”
بیشتر بخوانید
Test 53- No o non?
بیشتر بخوانید
Test 53- Grazie di o grazie per?
بیشتر بخوانید
Test 53- La formazione delle parole: i suffissi (nomi da verbi)
بیشتر بخوانید
La frase complessa: le proposizioni temporali (posteriorità)
بیشتر بخوانید
Il congiuntivo in una canzone
بیشتر بخوانید
La formazione delle parole: i suffissi (terza parte)
بیشتر بخوانید
La frase complessa: le proposizioni temporali 2
بیشتر بخوانید
La frase complessa: le proposizioni temporali 1
بیشتر بخوانید
Grazie di o grazie per?
بیشتر بخوانید
Vorrei dire buon Natale…
بیشتر بخوانید
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن