صفحه را انتخاب نمایید
I verbi causativi

I verbi causativi

۹ novembre 2017 Care lettrici e cari lettori di Intercultura blog, oggi studieremo i verbi causativi, vedremo quali sono, il loro significato e soprattutto come si costruisce un periodo in loro presenza. Buona lettura! Prof. Anna I verbi causativi sono verbi che...
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن