صفحه را انتخاب نمایید
Il genere dei nomi stranieri

Il genere dei nomi stranieri

۸ giugno 2017 Care lettrici e cari lettori di Intercultura blog, ci sono sempre molti dubbi su quale genere attribuire ai nomi stranieri: un e-mail o una e-mail? Esistono alcune regole generali ma non mancano le eccezioni. Vediamo insieme come è meglio comportarsi in...
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن