صفحه را انتخاب نمایید
Le interiezioni improprie

Le interiezioni improprie

۱۱ maggio 2017 Care lettrici e  cari lettori di Intercultura blog, nella lingua parlata spesso si usano parole o espressioni che servono a esprimere un’emozione, un saluto, un richiamo. Queste parole prendono il nome di interiezioni e si distinguono in...
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن