صفحه را انتخاب نمایید
Alcune regole ortografiche

Alcune regole ortografiche

۲۳ giugno 2016 Cari lettori e care lettrici di Intercultura blog, oggi ripasseremo insieme alcune importanti regole ortografiche. L’ortografia è quell’insieme di regole che serve a scrivere correttamente le parole, conoscere queste regole è fondamentale...
Le locuzioni prepositive

Le locuzioni prepositive

۹ giugno 2016 Cari lettori e care lettrici di Intercultura blog, questa settimana studieremo insieme le locuzioni prepositive, queste espressioni sono molto usate, è quindi importante conoscerne il significato ed è un ulteriore approfondimento sull’uso delle...
بزرگترین کانال تلگرام زبان ایتالیایی

به بزرگترین کانال زبان ایتالیایی بپیوندید!

عضویت بستن